Aktuálně

 
Back to top

Právní podmínky Ceny Nadace Vodafone Rafael

Právní podmínky ceny Rafael

 

1.         Vyhlašovatel ceny Rafael

1.1       Vyhlašovatelem ceny Rafael  (dále jen „Ceny“) je Nadace Vodafone Česká republika se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 27442268, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 583 (dále jen „Nadace“), ve spolupráci s BMI sdružením, z.s., se sídlem Česákova 424, 182 00 Praha, IČO 69346968, registrovaným u MV ČR čj. VS/1-1/40 354/99-R (dále jen „BMI“).

2.         Účel a základní principy Ceny

2.1       Cena je výrazem snahy Nadace podporovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.

2.2       Cílem Ceny je podpořit organizace uvedené v čl. 5, odst. 5.1 těchto podmínek, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

2.3      Cena by měla přispět k většímu rozšíření oceněného řešení, Nadace rovněž deklaruje možnost podpořit v budoucnu ještě další vývoj řešení či zvýšení jeho společenského dopadu.

2.4       Cena se uděluje jednou ročně jedné organizaci a předává se slavnostně na konferenci INSPO, kterou pořádá BMI vždy v březnu (dubnu).

2.5.     Cena má podobu artefaktu, na němž je zobrazeno logo Rafael, nápis Cena Nadace Vodafone a rok udělení. Součástí ceny je finanční odměna 200 000 Kč.

3.         Základní pravidla Ceny   

3.1       Nadace si vyhrazuje právo nevyhlásit výběrové řízení na Cenu, stejně jako právo již vyhlášené výběrové řízení kdykoliv bez náhrady ukončit a právo v již vyhlášeném výběrovém řízení neudělit Cenu žádné z přihlášených Organizací.

3.2       Předpokládá se, že finanční prostředky spojené s Cenou využije Organizace k dalšímu rozvoji  oceněného řešení či rozšíření okruhu jeho uživatelů.

3.3       Veškeré náklady na účast ve výběrovém řízení nesou Organizace; Nadace nebude kompenzovat  Organizacím žádné náklady vynaložené na účast ve výběrovém řízení.

3.4       Na udělení Ceny není právní nárok.

4.         Podmínky pro Projekt

4.1       Přihlášený Projekt musí využívat informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

4.2     Projekt musí v době podání přihlášky přinášet užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 300) nejméně po dobu půl roku.

4.3.    Při hodnocení přihlášených projektů se bude přihlížet rovněž  k využití otevřeného softwaru, otevřených dat či otevřeného obsahu a také k otevřené mysli řešitelů, jejich připravenosti  ke spolupráci s jinými organizacemi.

4.4       Projekt nesmí žádným způsobem podporovat politické strany či politická hnutí.

4.5       Projekt může být realizován na území České republiky i v zahraničí; organizace, která jej přihlašuje,  však musí být registrována  v České republice.

5.         Podmínky pro Organizaci

5.1       O Cenu  se mohou  prostřednictvím přihlášky podané Organizací ucházet všechny osoby, které přihlásí Projekt v rámci neziskové části své činnosti (dále jen „Organizace“), a to zejména:

(1)       spolky (dříve občanská sdružení),

(2)       obecně prospěšné společnosti,

(3)       nadace a nadační fondy,

(4)       ústavy,

(5)       tzv. sociální firmy – tzn. obchodní společnosti, které se řídí principy sociálního podnikání, usilují o dosažení sociálních cílů a většinu zisku z podnikání investují do dosažení těchto cílů a vlastního rozvoje firmy; zisk není rozdělován mezi vlastníky sociální firmy.

(6)      komerční subjekty,

(7)      příspěvkové organizace,

(8)      fyzické osoby.

5.2       O Cenu se nemohou ucházet jiné právnické či fyzické osoby, zejména:

(1)       komerční subjekty a fyzické osoby, které Projekt realizují jako ziskovou činnost

(2)       církve a náboženské společnosti.

5.3 Organizace musí splňovat tyto podmínky:

 1. být registrována v České republice (fyzické osoby musí mít v České republice trvalé bydliště);
 2. vykonávat společensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky;
 3. mít transparentní účetnictví a zveřejňovat výroční zprávy (pokud se jedná o právnické osoby);
 4. nesmí být spojena s veřejnými činiteli, vládními organizacemi, politickými stranami či hnutími.

5.4       Počet zaměstnanců Organizace a její velikost není určující.

5.4 Organizace může získat Cenu za stejný projekt pouze jednou. Může se však znovu ucházet o cenu s jiným projektem.

6.         Přihláška do soutěže o Cenu

6.1       Přihlášku podává Organizace elektronickou formou vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách www.inspo.cz. K formuláři musí být přiložena kopie poslední výroční zprávy Organizace ve formátu .pdf (pokud Organizace výroční zprávu vyhotovuje) a u sociálních firem kopie aktuálního znění stanov ve formátu .pdf (popř. jiný doklad prokazující splnění podmínek uvedených v čl. 5.1 odst.  5 výše).

6.2.    Povinným doplňkem přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém Organizace přiblíží   podstatu řešení. Video umístí na YouTube a do přihlášky uvede odkaz na ně.

6.3      Žádost a její přílohy se podávají v českém jazyce.

6.4. V případě nejasností se může Organizace obracet s dotazy na Jaroslava Wintra,  winter@helpnet.cz.

7.         Časový harmonogram výběrového řízení

7.1       Pro přijímání přihlášek a vyhlášení výsledků je stanoven  následující časový harmonogram:

 • uzávěrka příjmu přihlášek do 24. února 2019 do 24.00 hodin
 • vyhlášení výsledků 30. března 2019

7.2.    V dalších ročnících budou termíny stanoveny s ohledem na datum konání konference INSPO, na níž budou vyhlášeny výsledky a předána Cena.

8.         Hodnocení Projektů

8.1       Hodnocení Projektů provede hodnotitelská porota, složená z předsedy (představitel Nadace),  místopředsedy (představitel BMI) a nejméně tří dalších členů, kterou jmenuje Nadace a BMI. V dalších ročnících Ceny mohou porotu rozšířit představitelé vítězných organizací.

8.2      Po obdržení přihlášek provedou předseda a místopředseda poroty formální kontrolu přihlášek a v případě potřeby umožní přihlašovatelům, aby do tří dnů přihlášky doplnili.

8.3.     Po doplnění přihlášek zašle místopředseda poroty kompletní  přihlášky všem hodnotitelům.

8.4      Porota si rozvrhne práci tak, aby dospěla k výsledku do jednoho měsíce od uzávěrky přihlášek. V prvé fázi jednotliví hodnotitelé   provedou bodové ohodnocení  přihlášených projektů pošlou svoje hodnocení místopředsedovi hodnotitelské poroty.

8.5      Při hodnocení budou hodnotitelé vycházet z následujících kritérií:

             (1) do jaké míry využívá Projekt informační a komunikační technologie

             (2) míra inovativnosti Projektu

             (3) přínos projektu pro cílovou skupinu z hlediska kompenzace zdravotního postižení,  začlenění do společnosti

             (4) množství uživatelů 

             (5) využití otevřeného softwaru v rámci Projektu 

             (6) využití otevřených dat anebo otevřeného obsahu v rámci Projektu 

             (7) možnost otevřeného využití Projektu, případně jeho částí jinými organizacemi

             (8) realizovatelnost a udržitelnost plánů do budoucna

             (9) celkový dojem

8.6     Výsledné hodnocení Projektu bude stanoveno jako průměr hodnocení všech Hodnotitelů. Nejlépe se umístí Projekty, které získaly nejvíce bodů.

8.7.    Ukáže-li se to  potřebné, pozve si ještě  porota dvě až tři nejlépe hodnocené Organizace k osobní prezentaci a z nich pak vybere vítěze.

9.         Prohlášení a souhlas Organizace

9.1       Odesláním přihlášky Organizace potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami, zavazuje se informovat se o veškerých změnách podmínek na webových stránkách Inspo.cz a zavazuje se podmínky dodržovat.

9.2       Odesláním přihlášky Organizace potvrzuje, že realizace Projektu je v souladu s platnými právními předpisy v České republice a nejsou jí porušována práva třetích osob.

9.3       Odesláním přihlášky Organizace poskytuje Nadaci souhlas s využitím informací uvedených v přihlášce pro účely propagace Ceny. 

9.4       Odesláním videa, které tvoří povinnou součást přihlášky, Organizace prohlašuje, že vlastní autorská práva k dílu a že okamžikem předání či zpřístupnění Díla Nadaci poskytuje Nadaci bezplatné nevýhradní, časově (tj. po dobu trvání majetkových práv autora k Dílu) ani místně neomezenou licenci ke všem způsobům užití Díla ve smyslu ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, právo tuto licenci dále postoupit a právo udělit podlicenci libovolným třetím stranám dle vlastního uvážení, právo takové Dílo dle vlastního uvážení zpracovávat, upravovat či jinak měnit a právo Dílo používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše i pro název či označení Díla či autora. Organizace není oprávněna vypovědět poskytnutou licenci. Nadace není povinna licenci využít. Nadace není povinna poskytnout Organizaci na své náklady alespoň jednu rozmnoženinu Díla. Ve stejném rozsahu se Organizace  zavazuje bezplatně zajistit pro Nadaci vypořádání veškerých dalších práv třetích osob k Dílu (zejména osobnostní práva a případné souhlasy se zpracováním osobních údajů třetích osob, průmyslová práva atp.). Na žádost Nadace je Organizace povinna prokázat získání souhlasu třetích osob.

10.       Závěrečná ustanovení

10.1    Nadace nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou či jinou chybu při organizaci výběrového řízení a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech výběrového řízení včetně jeho ukončení.

10.2    Nadace je oprávněna kdykoliv změnit tyto podmínky, a to zveřejněním změny na webových stránkách INSPO.cz.

10.3    Pokud se Nadace důvodně domnívá, že Organizace porušuje tyto podmínky, je oprávněna Organizaci z výběrového řízení vyřadit.

10.4    Tato verze podmínek je platná a účinná ode dne jejich podpisu oprávněným zástupcem Nadace. 

 

V Praze dne 27.11.2017

Richard Stonavský
předseda správní rady
Nadace Vodafone Česká republika

 

Adriana Dergam
místopředsedkyně správní rady
Nadace Vodafone Česká republika

 

Přidat komentář

Full HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.