Aktuálně

 
Back to top

Specifika výuky informatiky u žáků se zrakovým postižením

Příspěvek prezentuje souvislosti, které ovlivňují vzdělávací proces oblasti IKT u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání. Prezentované výsledky jsou dílčím výstupem kvantitativního výzkumu, který byl zaměřen na problematiku žáků a studentů s postižením zraku v kontextu významu informačních a komunikačních technologií pro vzdělávací proces i jejich následnou kvalitu života. Na podkladě empirického šetření jsou představeny oblasti, které ovlivňují výuku informatiky u žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání.

Sebraná data jsou východiskem pro nástin optimalizace výuky informatiky žáků se zrakovým postižením. Pozornost je především věnována faktorům institucionálním a individuálně osobnostním, které jsou vázané na žáka s postižením zraku. V případě některých sledovaných kategorií je dán prostor srovnání hlavního vzdělávacího proudu, tj. integrovanému způsobu vzdělávání a základních škol pro žáky se zrakovým postižením.