Aktuálně

 
Back to top

Technologie ve vzdělávání dětí a studentů se specifickými potřebami

V příspěvku budou prezentovány zkušenosti učitelů informatiky sdružených v Jednotě školských informatiků se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou integrováni ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Informační a komunikační technologie (ICT) mají velké možnosti uplatnění ve vzdělávání žáků se SVP, ukazuje se však, že nejsou dostatečně využívány zejména proto, že učitelům informatiky chybí dobrá speciálně pedagogická podpora ať už se strany speciálně pedagogických center, nebo organizací sdružující osoby s různými typy zdravotního postižení. Učitelé informatiky mají jen výjimečně formální speciálně pedagogické vzdělání a nejsou připraveni pro uplatňování optimálních výchovných strategií vhodných pro žáky se SVP. Současné organizační a technické podmínky vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu také neumožňují realizovat v plné míře individualizaci výuky potřebnou pro žáky se SVP, použité strategie se obvykle omezují jen na použití speciálních kompenzačních pomůcek a např. prodlužování doby stanovené pro plnění úkolů a testů.

Existuje velký deficit např. v oblasti přizpůsobených učebních materiálů, prakticky neexistují elektronické verze běžných učebnic a dalších školních učebních materiálů, které by bylo možno rychle a efektivně přizpůsobit potřebám žáků se SVP. Současně reálně existuje také disproporce mezi ICT znalostmi a dovednostmi speciálních pedagogů, kteří jsou jen výjimečně seznámeni s aktuálními trendy v oblasti ICT a koncepcemi využití ICT ve vzdělávání a jen obtížně hledají s učiteli informatiky společnou řeč směřující k využití ICT ve vzdělávání žáků se SVP na úrovni současného informatického, technologického a speciálně pedagogického poznání.

Většina učitelů informatiky však vyvíjí velké úsilí, aby dosáhli ve vzdělávání žáků se SVP co nejlepších výsledků, neboť je zřejmé, že znalosti a dovednosti v oblasti ICT jsou jedinou možností jak zabránit u těchto žáků vzniku dalšího, digitálního znevýhodnění, které by jim bránilo zapojit se plně a účinně do společnosti, a to na rovnoprávném základě s ostatními.