Aktuálně

 
Back to top

Aplikace Včelka - osobní trenér čtení

Aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. Se Včelkou se budou moci seznámit účastníci konference INSPO. 

Jak aplikace Včelka pomáhá při obtížích se čtením?

Možností podpory žáků s obtížemi ve čtení je zdánlivě mnoho – tištěné materiály, specializovaný software, aktivní působení proškolených pedagogů, institut školních poradenských pracovišť, zejména pomoc školních speciálních pedagogů, speciálních pedagogů ve školských poradenských zařízeních.

Po bližším přezkoumání trhu však materiálů tolik zase není. Rodiče sami vnímají nedostatečnou variabilitu pomůcek. Pedagogové nemají dostatek času pro vytváření individuálních pracovních listů a materiálů.

Online aplikace Včelka (www.vcelka.cz) zlepšuje úroveň čtenářských dovedností. Aplikace nabízí právě onu variabilitu při respektování vývojovosti jednotlivých etap čtení, tedy i náročnosti a při respektování potřeb jednotlivých žáků.

Jako základ aplikace obsahuje strukturovaná a vzájemně provázaná cvičení stimulující rozvoj techniky čtení od počátečního čtení po úroveň automatizace s možností volby přiměřené technické náročnosti a grafického zobrazení. Takto lze maximálně efektivně urychlit případně podpořit správnou techniku čtení při užití analyticko-syntetické i genetické metody výuky čtení.

Dále aplikace pokrývá svým rozsahem unikátní cvičení podporující fonologické povědomí, jehož úroveň je zásadní pro rozvoje čtení. V rámci her dítě trénuje samozřejmě i další percepční funkce, pozornost, soustředění, paměťové funkce a volní úsilí.

V neposlední řadě pak aplikace zahrnuje i sadu cvičení na podporu porozumění čtenému tak, aby se u žáků s obtížemi ve čtení ale i bez nich umožnil maximální rozvoj čtenářské gramotnosti vzhledem k možnostem každého uživatele.

Celá aplikace je vytvářena odborníky se znalostí problematiky čtení, specifických poruch učení a potřeb čtenářů tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace).

Technickou stránku vývoje zajišťuje tým se zkušenostmi ze vzdělávacích projektů. Včelka je pomocníkem pro žáky, rodiče, učitele i speciální pedagogy.

Aplikace dokáže diagnostikovat problémové oblasti čtení a navrhne cvičení ušitá na míru konkrétnímu dítěti, která dále adaptivně přizpůsobuje podle pokroku dítěte. Pedagogům přináší možnost cílenější intervence ve prospěch dětí i užší spolupráci s rodinou a žákem samotným.

Typickým využitím Včelky je práce doma, tedy rodič s dítětem, případně dítě samostatně. V tomto pojetí slouží aplikace jako dříve zmíněný „osobní trenér čtení“, což znamená, že čtenáři předkládá cvičení založená na orientační automatické diagnostice a následně adaptivně podle výsledků čtenáře tato cvičení přizpůsobuje co do náročnosti jeho potřebám. Rodič je schopen v reálném čase sledovat výsledky jednotlivých cvičení a tak i postupné zlepšování v čase. Čtenář také oceňován a různé prvky gamifikace jej motivují do dalšího cvičení.

Další typická situace využití Včelky je v pedagogicko-psychologických poradnách. Speciální pedagogové si mohou přednastavit celé sady cvičení přesně dle svých potřeb a zkušeností tak, aby pak v průběhu práce s klienty mohly tato cvičení využívat. Aplikace nabízí desítky drobných volitelných nastavení a filtrování pro každé jednotlivé cvičení. Jejich práce je tak doplněna novým, pro čtenáře často zábavným, prvkem, který zvyšuje efektivitu i chuť dalšího rozvoje čtenářských dovedností. 

Samozřejmostí je i propojení speciálních pedagogů a rodičů jako dohled nad dětmi čtenáři, kdy obě tyto strany mají možnost sledovat čtenářské výkony dítěte a případně zasahovat do skladby nebo náročnosti cvičení – a to vzdáleně, kdykoliv, online.

Třetím typickým využitím aplikace Včelka je práce se žáky ve třídě, tedy pro běžnou výuku. Pedagogům nabízí Včelka již před-vybranou skupinu cvičení vhodných pro práci s dětmi ve třídě, nejlépe na interaktivní tabuli nebo projektoru. Vzhledem k doplnění cvičení o multimediální obsah (obrázky a zvuky) tak jde o další oživení výuky, které podporuje zapojení žáků.

Pedagog navíc získává nástroj, který mu je schopen během pár kliknutí vygenerovat vždy čerstvý a vhodný obsah přesně na to učivo, které právě potřebuje a to i včetně filtrování do různých podkategorií (např. jen slova s měkčením typu bě, pě, mě, vě, atp.).

Logika výuky a učení se je postavena na přizpůsobování se každému čtenáři individuálně. Toto začíná sestavením seznamu cvičení pro čtenáře na základě počáteční diagnostiky, typicky se vybere 15 cvičení (z více než 60). 

Na základě diagnostiky jsou přizpůsobeny i obtížnosti těchto cvičení. Na základě výsledků čtenáře se pak adaptivně mění obtížnosti těchto cvičení nebo se vymění celá cvičení.

Cvičení mohou být různě rozmanitá a liší se. Jediným omezením při jejich tvorbě je podpora technologií moderními internetovými prohlížeči. Typicky se cvičení skládají z textového obsahu, obrázků a zvuků k textu (většina aplikace je ozvučena). Některé cvičení jsou pouze o čtení, jiná mají formu zábavné hry s čtecí tématikou. K ovládání je střídavě využíváno myši, klávesnice i hlasového vstupu (např. nahrávka kvality čtení). 

 

Přidat komentář