Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2002

Od roku 2002 a svého druhého ročníku se stala konference INSPO jednou z hlavních akcí osvětové kampaně Březen - měsíc internetu. Uskutečnila se 16. března 2002 v Kongresovém centru Praha. BMI sdružení vydalo o konferenci tuto tiskovou zprávu:

Internet může usnadnit život osobám se specifickými potřebami

Pro osoby se specifickými potřebami může být internet  ještě  užitečnějším nástrojem než dosud. Shodli se na tom účastníci konference INSPO 2002 -  Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila v sobotu 16. března v Kongresovém centru Praha. Na konferenci, kterou zahájil velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian, přijelo 122 účastníků z celé republiky.

Byli mezi nimi nevidomí, neslyšící, lidé upoutaní na vozík a uživatelé internetu s různými dalšími typy zdravotního postižení, pro které se stal internet velmi důležitým komunikačním nástrojem a informačním médiem. Nejednou jim nabídl prakticky jedinou možnost, jak se zapojit do běžného života, popřípadě dokonce získat zaměstnání.

Problematika využití internetu jako pomocníka při uplatnění osob se specifickými potřebami na trhu práce byla tématem jedné z pracovních sekcí. Její účastníci se seznámili s pozitivními příklady a poukázali na překážky, které brání většímu využití internetu v této oblasti. Ukazuje se, že pro zdravotně postižené je počítač a s ním související internet ideálním pracovním nástrojem. Ale většina z nich dosud neumí s počítačem zacházet, nemá k němu přístup.  Na úřadech práce zatím není taková poptávka po rekvalifikačních kurzech v oblasti informačních technologií  u osob se změněnou pracovní schopností, na kterou by bezprostředně navazovala nabídka pracovních míst pro ně.  

K 31. 12. minulého roku registrovaly úřady práce podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí mezi nezaměstnanými 61 518 občanů se změněnou pracovní schopností (ZPS), což znamenalo  13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Tento podíl se oproti minulosti zvyšuje.

Podle výzkumu, který provedla v únoru 2002 společnost  DEMA, převažuje ve veřejnosti názor, že podpora zaměstnanosti a pracovního uplatnění zdravotně postižených občanů ze strany vlády je nedostatečná. S tímto názorem se ztotožňuje každý druhý občan starší 15 let (53 %). Každý čtvrtý se domnívá, že vládní podpora je v tomto směru dostatečná (24 %), čtvrtina dospělé populace (23 %) neví.

Konference však upozornila i na to, že ne všichni zdravotně postižení vyvíjejí dostatečnou  snahu změnit svoji situaci a dokáží využít možností, které se nabízejí.

Druhá sekce konference se soustředila na zásady tvorby webu pro neziskové organizace. Na internetu lze sice nalézt webové stránky mnoha organizací zdravotně postižených, jejich úroveň je však velmi rozdílná. Kromě toho i na vytváření a provozování těchto dílčích informačních systémů se obtížně shánějí prostředky. Stát sice dotuje leckteré činnosti ve prospěch zdravotně postižených, prakticky žádný dotační titul však není zaměřen na podporu internetových informačních systémů.

Silně je postrádán zejména komplexní informační systém, který by zahrnoval veškeré informace pro zdravotně postižené. Měl by obsahovat jak nabídku sociálních služeb, tak nabídku zdravotní rehabilitace, kompenzačních pomůcek, možností využití volného času. Systém by měl poskytovat také informace o zaměstnávání, o podmínkách a možnostech daných legislativou, o organizacích, které se danou problematikou zabývají a podobně. Zatímco existují nebo  se budují  portál státní správy, vzdělávací portál či  portál na podporu podnikání, na vytvoření  portálu pro osoby se specifickými potřebami státní informační politika nepamatuje.

Přitom některé evropské země takové systémy vytvořily. Jak uvedl velvyslanec Cibrian, například ve Španělsku vznikl portál po lidi s postižením DISCAPNET, který každodenně přináší důležité čerstvé informace pro postižené lidi, včetně interaktivní výměny nabídek na zaměstnání a příležitostí ke vzdělání.

Vybudování  takového specializovaného portálu si vytkla za cíl vloni vzniklá Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), která byla spolu se sdruženími BMI a Křižovatka.cz organizátorem konference INSPO 2002. Ukázalo se však, že  tohoto cíle nelze dosáhnout bez dostatečných finančních prostředků a bez podpory státu. Přitom mnohé organizace jsou ochotny podílet se na zřízení takového portálu jak ve fázi navržení jeho struktury a funkčnosti, tak poté při naplňování jeho obsahu. Panuje mezi nimi také vysoká míra shody v názoru na to, jak by se mělo postupovat při vytváření společného portálu AISO. Potvrdila to anketa, ve které bylo účastníkům konference předloženo pět možných alternativ.