Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2004

Čtvrtý ročník konference INSPO se konal 13. března 2004, tentokrát s mezinárodní účastí. Co o něm říká tisková zpráva BMI sdružení?

Informační společnost by měla být přístupná i pro lidi se zdravotním postižením

Praha, 13. března 2004 – Na 130 účastníků z celé republiky a také z Belgie, Finska, Francie, Slovenska, Švédska a Velké Británie jednalo v sobotu 13. března v Kongresovém centru Praha  na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami o významu internetu pro lidi se zdravotním postižením. Upozornili na to, že bouřlivý rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší pro lidi s hendikepem obrovské  příležitosti, ale současně jim může připravit  řadu nových bariér.  Šlo o první ze šesti březnových konferencí zaměřených na různé uživatele, které proběhnou v rámci Měsíce internetu. Uspořádala ji občanská sdružení BMI, AISO a Křižovatka. 

Účastníci INSPO se dožadovali toho, aby vznikající informační společnost byla přístupná pro všechny. Současně názorně předváděli, že i lidé s velmi těžkým postižením jsou schopni internet efektivně používat a eliminovat tak svůj hendikep v přístupu k informacím a v možnosti komunikovat s okolím.  Nicméně v důsledku zrakového nebo těžkého tělesného postižení dochází u řady uživatelů internetu k významnému snížení rychlosti při ovládání počítače a tím i ke zvýšení poplatků za připojení.  Zavedení zvláštního  tarifu respektujícího tyto skutečnosti ze strany poskytovatelů služby by proto výrazně přispělo k většímu rozšíření elektronické komunikace u této skupiny osob. Jak ukázal výzkum v rámci projektu SIBIS, v České republice má přístup k internetu pouze 14 % respondentů s dlouhodobě trvající nemocí, zatímco v obecné populaci 38 % dospělých obyvatel.

Předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása v té souvislosti připomněl připravovaný návrh zákona o elektronických komunikacích, kde se počítá s možností slev z důvodu zdravotního postižení pouze pro chudé zdravotně postižené. Zdůvodnění tohoto návrhu je takové, že i mezi zdravotně postiženými jsou lidé úspěšní a bohatí. Podle Krásy by úvaha  měla jít tím směrem, že nevidomí potřebují podstatně více času při orientaci v internetové síti, že lidé s postižením  rukou pracují s počítačem podstatně pomaleji, ale hlavně že internet může být mnohdy jediný relevantní zprostředkovatel informací, může umožnit studium a zaměstnání. 

Podle nedávného výzkumu společnosti DEMA, který se zabýval osmi různými skupinami žen, obtížně umístitelnými na trhu práce, byla polovina zdravotně handicapovaných žen v posledních třech letech nezaměstnaná. Téměř jednoznačně nemohly najít práci pro své zdravotní postižení. Každá druhá (52 %)  z nich by byla ochotna pracovat doma přes počítač, teleworking je považován za velmi vhodný způsob zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

V sekci věnované internetu a zaměstnání zazněla řada příspěvků, které dokumentovaly různé přístupy při vzdělávání lidí se zdravotním postižením. Dospívá se k závěru, že ruku v ruce s počítačovou gramotností potřebují získat lidé s postižením také další kompetence umožňující jim uspět na trhu práce. Patří k nim informační gramotnost, schopnost trvale čerpat ze všech zdrojů informací nejdůležitější znalosti pro svou práci    i soukromý život, a tržní gramotnost, která jim umožní realizovat svoje znalosti a dovednosti v tržním prostředí.

Odstraňováním bariér v přístupu na webové stránky se zabývala druhá sekce. Zájemce   o tuto problematiku seznámil se zásadami tvorby přístupného webu Shadi Abou-Zahra, specialista W3C/WAI pro Evropu.

Hlavním partnerem konference INSPO byla společnost ABEL Computer, dalšími partnery LMC, organizace ERIS@, konferenci dále podpořily Kongresové centrum Praha, Aramark  a Guarant Ltd. Vysoká úroveň příspěvků a intenzivní zájem publika přiměly Milana Mačugu, ředitele firmy ABEL Computer, k příslibu stát se hlavním partnerem konference  i v příštím roce.