Aktuálně

 
Back to top

Virtuální průvodce architektonickou přístupností univerzitních budov

http://www.teiresias.muni.cz/virtualni-pruvodce-mu

Petr Červenka, Michaela Hanousková, Svatoslav Ondra
{cervenka, hanouskova, ondra}@teiresias.muni.cz

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Masarykova univerzita, Brno

Úvod

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity je celouniverzitním pracovištěm, jehož hlavním úkolem je zajišťovat, aby studijní obory a vzdělávací prostředí obecně byly přístupné pro studenty, učitele a pracovníky s pohybovým, smyslovým nebo jiným postižením. Nedílnou součástí zpřístupňování prostředí Masarykovy univerzity je nejen postupné odstraňování fyzických či virtuálních bariér, ale také vytváření nástrojů, s jejichž pomocí je možné se ve stávajícím prostředí efektivně orientovat a bezbariérově je využívat.

Výuková, technická, administrativní či další obslužná pracoviště MU jsou jen v Brně rozseta po několika desítkách budov různého stáří, různé architektonické členitosti, a tedy v různé míře dostupných pro osoby s omezením pohybu. Masarykova univerzita dlouhodobě provádí taková opatření, která vedou k odstraňování fyzických bariér všude tam, kde je to z architektonického (i historického) hlediska možné a s ohledem na provoz a určení jednotlivých budov účelné.

Škála realizovaných opatření je poměrně pestrá stejně tak jako fyzické možnosti jednotlivých uživatelů (ať už studentů, vyučujících či dalších zaměstnanců MU). Není tak jednoduše možné ani racionální referovat o příslušných budovách MU jako o jednoznačně přístupných či nepřístupných, je ovšem realistické podat dostatečně výpovědní technické specifikace, na jejichž základě bude možné vytvořit si představu o relevantní fyzické přístupnosti konkrétní budovy.

Jako prostředek pro zveřejňování informací tohoto druhu jsme vytvořili webovou aplikaci, kterou jsme koncipovali jako praktického průvodce architektonickou přístupností budov pro osoby s pohybovým postižením.

Základní koncept aplikace

Jelikož technická specifikace daná pouhým textovým popisem nemusí být vždy dostatečně uživatelsky přívětivá, rozhodli jsme se ji nabídnout v kombinaci s informací obrazovou, navíc začleněnou do reálného kontextu dané budovy. Výsledkem je tak tzv. virtuální průvodce, jehož provedení se velmi blíží klasické virtuální prohlídce (kombinace panoramatických a statických snímků), ovšem s tím rozdílem, že je důraz kladen na prvky, které mohou být předmětem potenciálního zájmu klíčové cílové skupiny, tj. zejména:

 • bezbariérový vstup do budovy,

 • možnosti vertikálního pohybu po budově (umístění výtahů, plošin apod. včetně jejich technických specifikací),

 • bezbariérové toalety (jejich umístění, rozměry a celková dispozice),

 • naznačení modelových tras – vodicích linií k potenciálně klíčovým bodům.

Základní struktura aplikace

 • vstupní webová stránka se seznamem fakult a mapkou jako rozcestník;

 • panoramatické a statické snímky strategických bodů dané budovy, které jsou relevantní pro samostatný pohyb osob s pohybovým postižením;

 • textové popisy jednotlivých scén zahrnující především technické specifikace (rozměry, způsob ovládání potenciálních technických zařízení využitelných pro překonání výškových bariér apod.);

 • interaktivní plán jednotlivých podlaží s vyznačenými nasnímanými body a s indikací směru aktuálního pohledu;

 • navigační aparát umožňující pohyb napříč jednotlivými patry a budovami;

 • navigační aparát pro ovládání aktuální scény;

 • vodicí linie naznačující ideální průchod danou budovou mezi klíčovými body.

Současné aktivity projektu

 Hlavní část aplikace byla vytvořena v prvním pololetí r. 2014. Od prosince 2014 do února 2015 probíhá pilotní provoz, během kterého budou zpracovány a publikovány informace o třech univerzitních budovách a proběhne první testování cílovými uživateli.